Kontakt

Staré odrůdy ovoce a jejich využití ve školní praxi

Realizace:

Gymnázium Kroměříž a ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž

Podpořeno:

Nadace Partnerství Brno, program Škola pro udržitelný život 2011/12

Charakteristika školy
Gymnázium Kroměříž je tradiční vzdělávají instituce, která v našem městě působí již 130 let a je velmi úspěšná při přípravě studentů na vysoké školy. Ve škole působí na 40 učitelů a přibližně 500 žáků, škola se zaměřuje na všeobecně vzdělávací předměty a jejich důkladné studium. V současné době příliš velké zkušenosti s ekologickými grantovým i projekty nemá, přestože dlouhodobě úzce spolupracuje s Městem Kroměříž na údržbě městské zeleně, vysazování stromků v intravilánu a dalších aktivitách. Ve spolupráci se ZO 60/03 ČSOP Planorbis vysazuje v regionu raky a účastní se řady jejích projektů.

Problém(-y), který(-é) projekt pomáhá řešit v daném místě
Především se jedná o využití sadů v blízkosti Podzámecké zahrady v Kroměříži, které vlastí VAK Kroměříž (Vodovody a kanalizace), které jsou umístěny nad zdroji pitné vody, a tudíž jsou běžně veřejnosti nepřístupné. V současné době se o tyto sady nikdo příliš nestará a je potřeba provést základní údržbu spojenou s vysečením plochy. S tímto je úzce spojena otázka sběru ovoce a jeho využití. Tento problém také souvisí s postupným mizením původních ovocných odrůd z krajiny v regionu a tím pádem nedostatečným využitím místních zdrojů. Dalším problémem, který projekt řeší je poměrně nízké povědomí o místních odrůdách a v neposlední řadě nezdravý způsob stravování cílových skupin a veřejnosti.

Přínosy pro místní komunitu a její zapojení
Přínosem bude organizace pravidelných akcí (údržba, sběr ovoce atd.), možnost otevření sadů k exkurzím a ve vybrané dny i pro veřejnost, čehož lze využít ve školní praxi. Zapojením studentů, rodinných příslušníků a partnerů projektu zvýšíme obecnou vzdělanost v oblasti využití místních zdrojů ovoce a jeho zpracování. V neposledmí řadě se jedná o výrobu zajímavého místního produktu.

Přínosy pro životní prostředí v obci
Přínosem pro obec je zpřístupnění doposud uzavřených ploch pro veřejnost, prezentace zajímavých lokalit ve městě, propagace trvale udržitelných zdrojů v regionu. Také se jedná o příkladnou komunitní aktivitu spolupráce více subjektů, a z projektu může vzniknout modelový příklad pro další činnosti.

Přínosy pro školu
Pro školu je přínosem především praktické zapojení studentů do realizace projektu (údržba sadů, sběr ovoce, spoluúčast na zpracování ovoce do formy přírodního moštu, zpětná vazba formou ochutnávky vlastních produktů a v návaznosti na to uspořádání a realizace putovní výstavy regionálních odrůd na další subjekty, internetové zpracování výsledků projektu). Dalším přínosem je začlenění aktivit projektu do ŠVP školy v řadě aspektů.

Plán aktivit a harmonogram realizace projektu

září – říjen:
příprava projektové dokumentace a spolupráce s partnery, práce na webové prezentaci, konzultace s odborníky, údržba sadu VAK Kroměříž, příprava sběru a vlastní sběr ovoce, výroba přírodního moštu, příprava putovní výstavy regionálních odrůd
listopad – prosinec:
realizace putovní výstavy (minimálně 4 instalace), informace a propagace v médiích, tvorba panelů výstavy
leden – březen:
práce na internetové verzi projektu (informace o jednotlivých odrůdách, přírodních zdrojích ovoce, tj. atd.)
duben – květen:
oslovení dalších subjektů s nabídkou spolupráce prezentace projektu před veřejností, dokončení aktivit, hodnocení, finanční uzávěrka

Měřitelné výstupy projektu

- výroba 75O litrů domácího moštu z vlastních zdrojů (VAK)
- 4x instalace putovní výstavy o regionálním ovoci
- 6x informační panel 100x70 barevně
- 1x www prezentace projektu (aktualizace 2 x měsíčně po 6 měsíců)
- popis minimálně 50 starých odrůd s fotkami a místem sběru v regionu na výstavě a na internetu

- Zapojení žáků, učitelů, popř. nepedagogických pracovníků školy do projektu
- Zapojení cca 3O studentů do aktivit projektu (ekologický kroužek)
- Zapojení 6 pedagogů do projektu a jeho aktivit (biologie, tělesná výchova)

Zapojení dalších osob a partnerů do projektu

Zapojení odboru životního prostředí Města Kroměříže (Ing. M. Posolda, správce městské zeleně)
Zapojení ZO ČSOP Planorbis Kroměříž do plánování a realizace aktivit projektu
Informační schůzka se starostkou města k projektu
Zapojení partnerů (VAK Kroměříž – vlastník pozemku, X9 Kroměříž – počítačová firma, Český Svaz Zahrádkářů – instalace putovní výstavy v rámci jejich výroční výstavy ovoce)
Zapojení vybraných spolupracujících škol – putovní výstava – instalace

Následná péče
Následná péče bude zajištěna ZO ČSOP Planorbis ve spolupráci s městem Kroměříž a naší školou, a to formou další údržby sadu a pokračování ve sběru ovoce i tradici putovních výstav

Reference
Starostka Města Kroměříž, Mgr. Daniela Hebnarová, radnice města Kroměříž
Doc. RNDr. Pavel Nováček Csc., Fakulta Enviromentálních studií UP Olomouc

Informovanost o nabízeném projektu
O projektu jsou informovány neziskové organizace s ekologickou působností v regionu (Planorbis, OS Locus, OS Brutvánek, ZOČSOP Divoký, ZOČSOP Via Hulín a SMRS ČSOP Valašské Meziříčí), studenti a učitelé gymnázia, pracovníci odboru životního prostředí města, vybraní podnikatelé (X9, Harko, Elgas, Penzion Domov)

Aktuálně

Léčivé jablko - článek z www.dailylife.cz
22.5.2012 | Něco málo o léčivých schopnostech jablek najdete na tomto odkazu.
Další aktuality
planorbis   čsop - ochránci   nadace partnerství   škola pro život   čsop  
© 2012 stare-odrudy.cz | webmaster